Behövs omvandlarens interna klocka ställas för att PiiGAB QuickPost ska fungera?

Nej inte nödvändigtvis. Vi rekommenderar dock att ställa omvandlarens interna klocka för att FTP- eller HttpPost-servern klocka ska vara synkroniserade med omvandlarens klocka.